زهره نبی زاده

آخرین مطالب
نوشتن

امروزم این طور گذشت

امروز ۳۰بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۲۳ است روز خوب خرید بود. امروز برنامه داشتم کارهای اداری و خرید را انجام دهم. کارهای اداری ام شامل باز کردن حساب بانکی

نوشتن

نفس خدا

امروز ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۴۱ است روز نفس خدا، همه جا نفس خداوند در گردش است و انرژی او پخش است. من در حال نوشتن یادداشت روزانه

نوشتن

معجزه ی نوشتن

امروز ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۱۱ است یک روز فهمیده و باهوش است. نوشتن یادداشت روزانه را آغاز می کنم. نوشتن حین نوشتن اتفاق می افتد. و من

نوشتن یادداشت روزانه

قدرت نه شنیدن

امروز ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ است  روز شجاع، روز یاری دهنده، من امروز یک قدم دیگر به خودم نزدیک شدم. می خواستم از برادرزاده ام خواهش کنم کاری را

نوشتن یادداشت روزانه

نوشتن یادداشت روزانه ۵

امروز ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ساعت ۹:۵۸ است تقویم محتوایی برای نوشتن یادداشت روزانه درست کرده ام تا بصورت منظم  بنویسم و منتشر کنم.  باعث شده که روزهایم معنی خاصی

نوشتن یادداشت روزانه

نوشتن یادداشت روزانه ۴

امروز ۱۶بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۷ است امروز روز پشتیبان، روزی که مرا در آغوش گرفت. و من سرشار از لذت هستم. امروز چیزهای جدیدی یاد گرفتم. می خواهم